Meie ESG kohustused

Mitmekesine ja mitmekultuuriline meeskond

Mitmekesine ja mitmekultuuriline meeskond

Rohkem kui 20 rahvusest ning meeste ja naiste võrdne osakaal.

Keskkonnasõbralik

Keskkonnasõbralik

Otsime iga otsuse puhul kõige keskkonnasäästlikumat lahendust

Eetiline ja vastutustundlik töö

Eetiline ja vastutustundlik töö

Inimeste austamine ja võrdne kohtlemine on meie jaoks hädavajalik.

Meie missioon

Me töötame iga päev selle nimel, et meie klientide mälestused oleksid kvaliteetsetele fototoodetele trükitud, et need väärtuslikud hetked kestaksid aastaid ja säiliksid aja jooksul.

Meie nägemus

Oleme kasutanud digitaalset võimsust, et pakkuda oma klientidele võimalust hoida oma mälestusi mitte ainult trükituna, vaid ka digitaalselt, turvaliselt, võimaldades neile juurdepääsu neile mis tahes seadmest ja kus iganes, ning jagada neid väärtuslikke pilte ja fotoprojekte internetis.

Meie väärtused

usp-content

Terviklikkus

Saalis on kõik töötajad teadlikud meie sotsiaalsete ja isiklike ideaalide, nagu eetiline töö, erapooletu ja võrdne kohtlemine, mitmekesisus, andmekaitse ja keskkonna austamine, tegevusjuhenditest ja sisepoliitikast ning järgivad neid.

Neid koodeksid vaadatakse pidevalt läbi ja neid laiendatakse, et kohandada neid ühiskonna praeguste vajadustega. Samuti rakendasime anonüümse suhtlemise süsteemi, et tagada meie tegevusjuhendi tõhus rakendamine koos anonüümsuse vabadusega.

usp-content

Excellence

Parima kvaliteedi pakkumine on meie jaoks oluline kohustus. Selle tagamiseks teostame ranget kvaliteedikontrolli ja kuulame alati klientide arvamusi. Nii saame tagada ja pidevalt parandada oma teenuste ja toodete kvaliteeti ning vastata klientide ootustele.

usp-content

Efektiivsus

Me küsime endilt pidevalt, kuidas vältida materjalide, energia ja jõupingutuste raiskamist, ilma et see kahjustaks kvaliteeti ja teisi seni loetletud olulisi väärtusi. Selline lähenemine hoiab Saali meeskonda aktiivsena selles, kuidas pidevalt parandada kõigi sidusrühmade jaoks, olles samal ajal jätkusuutlik.

usp-content

Võrdne kohtlemine

Saalis ei ole ruumi diskrimineerimiseks. Diskrimineerimine rassi, etnilise päritolu, soo, usutunnistuse, maailmavaate, puude, vanuse või seksuaalse identiteedi alusel on meie organisatsioonis rangelt keelatud. See kehtib eelkõige töötajate, klientide, äripartnerite ja sponsoritega suhtlemisel.

Kuidas me hoolitseme keskkonna eest

Oleme teadlikud oma keskkonnavastutusest ja julgustame pidevalt oma töötajaid, kliente ja partnereid töötama vastutustundlikuma loodusvarade haldamise nimel, vähendades samal ajal võimalusel keskkonnamõju. Ainult teadlikkuse tõstmise kaudu saavad kõik sidusrühmad olla suunatud ühele ja samale eesmärgile: tuvastada ja mõõta riske ning võimalusi keskkonnamõju vähendamiseks, aidates samal ajal kaasa jätkusuutlikule äriarengule.

Roheline energia

Meie eesmärk on toota või osta võimalikult palju energiat rohelistest ja puhastest allikatest. Selline lähenemine ei aita mitte ainult vähendada meie süsinikujalajälge, vaid muudab meid eriti päikeseenergia omatootmise puhul sõltumatumaks ja vähem sõltuvaks kolmandatest energiatarnijatest.

usp-content

Meie päikesepaneelid

Alates 2020. aasta novembrist on Saali võrku ühendatudüle 4600 m² päikesepaneele (üle 940 kW installeeritud võimsusega). Sellest ajast alates oleme uhked, et suudame märkimisväärse osa oma tootmise energiavajadusest katta ainult päikesepaneelidega, kattes paljudel juhtudel kuni 100% meie energiavajadusest.

usp-content

Üleminek elektrilisele liikuvusele

Oleme rakendanud jätkusuutliku liikuvuse kava, mis hõlmab meie sõidukite elektrifitseerimist, samuti paneme paika võimalikud vahendid, et ka meie töötajad saaksid minna üle CO₂-heitevabale elektrilisele liikuvusele. Selle liikuvuse kava tulemusena on ettevõtte sõidukiparki soetatud palju elektri- või hübriidajamiga sõidukeid.

Taaskasutamine

Oleme teadlikud ka jäätmete sorteerimise ja ringlussevõtu tähtsusest. Seetõttu oleme juba aastaid rakendanud kõikides oma kontorites ja rajatistes jäätmete eraldi prügikastidesse sorteerimise süsteemi. Need taaskasutusjaamad on korraldatud vastavate värvidega vastavalt tänaval asuvatele prügikastidele, samuti on olemas nimekirjad ja pildid vastavatest jäätmetest.

Ressursside optimeerimine

Ressursside optimeerimine on üks olulisemaid aspekte meie pühendumuses keskkonnale. Nii oleme juba aastaid optimeerinud kõiki materjalide ja energia kasutamisega seotud protsesse, et meie keskkonnajälg väheneks vähehaaval. Seda eeldust silmas pidades kohandame kõiki oma protsesse ettevõttesiseselt, nii organisatsiooni tasandil, töötajate isikliku teadlikkuse kaudu kui ka partnerite hoolika valiku kaudu, kellega me koostööd teeme.

usp-content

Energiatõhusus

Me optimeerime oma rajatisi, et saavutada kõrge energiatõhusus. Tootmishallid, kontorid ja kõik meie masinad on optimeeritud, et vähendada energiatarbimist ja keskkonnamõju.

usp-content

Tooraine kasutamine (miinus jäägid)

Meie nõudlikud tootmisprotsessid on suunatud tooraine võimalikult heaperemehelikule kasutamisele ja seega võimalikult väheste jäätmete tekkimisele. Selleks kohaldame universaalseid kvaliteedistandardeid, teostame toodete projekteerimisel ja valmistamisel hoolikat uurimist, meil on spetsiaalsed masinad ja me teostame põhjalikku kontrolli, et minimeerida igasuguseid vigu. Kõik need meetmed aitavad vähendada jäätmeid meie tootmises miinimumini.

Tootmine ja pakendamine

usp-content

FSC® sertifitseeritud paberid

Meie toodete valmistamisel kasutame peamiselt FSC®-sertifikaadiga paberit. FSC® (Forest Stewardship Council®) sertifikaat tagab, et paber on toodetud säästvalt, järgides rangeid keskkonnaalaseid ja eetilisi metsamajandusprotokolle. Nii toetame vastutustundlikku ja jätkusuutlikku arengut kogu maailmas.

usp-content

Vähem kui 3 % plasti kasutamine pakendites

Oleme aastaid võtnud eesmärgiks vähendada pakendites kasutatava materjali hulka. Selle kohustuse tulemusena on meie praegustes pakendites kasutatud alla 3% plasti, olles alates 2021. aastast vähendanud plasti kasutamist umbes 50% võrra. Kuna oleme teadlikud selle küsimuse olulisusest, otsime jätkuvalt alternatiive, et jätkata pakendite kvaliteedi parandamist, andes endast parima, et leida hea tasakaal võimalikult keskkonnasõbraliku ja klientidele ohutu pakendi pakkumise vahel. Meie eesmärk on vähendada 2023. aastaks pakendites kasutatavat materjali 30% võrra, mitte ainult plasti, kuna me juba praegu teeme pidevaid edusamme muude materjalide, näiteks paberi või papi vähendamisel pakendites. Oleme veendunud, et sellest võidavad kõik sidusrühmad: organisatsioon, kliendid, transpordipartnerid ja keskkond.

Süsihappegaasi jalajälje vähendamine

Saali eesmärk on vähendada meie tegevuse CO₂-heidet nii palju kui võimalik, järgides säästva arengu eesmärkide 13. eesmärki (kliimameetmed). Seepärast on meil fotogalvaaniline projekt: ostame energiat taastuvatest allikatest ja optimeerime pidevalt tegevusprotsesse, et muuta oma süsinikujalajälg võimalikult väikeseks.

Meie pühendumine keskkonnale hõlmab ka parimate partnerite valimist, et tarnida oma tooteid klientidele. Seepärast võtame arvesse ka nende logistikafirmade, kellega töötame koos, jätkusuutlikkuse ja CO₂-heite vähendamise poliitikat, näiteks DHLi GoGreen algatust ja Post AT CO₂-neutraalse sertifikaadi. CO₂-neutraalne sertifitseerimine on oluline osa meie töösuhtest nende transpordiettevõtetega, sest me jagame vastutust kliimasõbraliku tarne eest.

Photoproduct

CO₂ kompensatsioon, mille on kinnitanud TÜV Rheinland

2021. aastal lasime TÜV Rheinlandil arvutada oma CCF-i 1. ja 2. ulatuse jaoks, järgides kasvuhoonegaaside protokolli standardeid. Tulemuseks oli 442,37 t CO₂-ekvivalent, mis vähendas meie 2020 süsinikujalajälge (846,54 t) peaaegu poole võrra. Otsustasime võtta meetmeid ja kompenseerida oma CO₂-heitmeid, osaledes Mehhikos Oaxacas asuvas tuuleenergiaprojektis. Selle CO₂-kompensatsioonimeetme on kinnitanud TÜV Rheinland, mis tähendab, et Saal Digital on sertifitseeritud süsinikdioksiidi neutraalne ettevõte.

Vastutus tarnijate ees

Vastutus tarnijate ees

Meie tarnijad peavad aktsepteerima ja järgima kõiki meie tegevusjuhendis sisalduvaid põhimõtteid ja põhimõtteid. Sellise vastavuse tagamiseks küsib Saal neilt selle tõendamiseks vajalikku teavet.

Et meiega koostööd teha, peavad nad nõustuma meie eetilise töö ja keskkonna austamisega seotud tegevusjuhendiga.

Annetused ja sponsorlus

Annetused ja sponsorlus

Annetuste ja sponsorlusalgatuste toetamine on meie jaoks oluline ning valitud algatused ja partnerid peavad olema kooskõlas meie ettevõtte väärtuste, ettevõtete sotsiaalse vastutuse avalduste ja tegevusjuhendiga. Lisaks sellele järgime konkreetseid suuniseid, et valida välja algatused, mida soovime toetada.

Kui soovite saata meile sponsorlus- või annetamistaotluse, kirjutage meile e-kiri aadressil initiatives@saal-digital.com. Meil oleks hea meel kuulda rohkem teie projektist.

Lisateave meie annetusprojektide kohta

20.000 € Annetus MTÜ-le Alzheimer Forschung Initiative e.V.

Oleme väga teadlikud, et mälestused on väga oluline osa inimese kogemusest. Seepärast otsustasime anda oma panuse Alzheimeri tõve uurimisse, mille lõppeesmärk on aeglustada või peatada haiguse progresseerumine. Alzheimer Forschung Initiative e.V. on alates 1995. aastast pühendunud Alzheimeri tõve ravitavaks muutmisele sõltumatute teadusuuringute rahastamise kaudu.

Meie algatus: Toetame (rahalise annetusega) konkreetset projekti, mille eesmärk on saada rohkem teada, millised rakumehhanismid põhjustavad Alzheimeri tõve korral kahjulike tau ladestuste levikut.

Fotokirjad hariduskogukonnale

Saal Digital on aastaid toetanud lasteaedu ja koole tasuta või soodushinnaga fototoodetega. Eesmärgiks on alati olnud aidata lastel säilitada imelisi mälestusi oma kooliaastast ja klassikaaslastest ning aidata neil neid erilisi hetki ka oma lähedastega jagada.

Meie algatus: Pakkuda hariduskogukonnale võimalust kujundada klassi fotoraamat ja tellida sellest tasuta eksemplarid kõigile klassi õpilastele.

Perede toetamine raseduse kaotuse või lapse surma korral

Raseduse kaotamine või lapse surm võib olla perele väga raske. Me teame, kui võimsad võivad olla mälestused ja fotod, ning seetõttu otsustasime toetada organisatsiooni, mis on spetsialiseerunud nende raskete aegade läbielamise perede eest hoolitsemisele.

Meie algatus: Printside andmine tootedoonorlusena, et need saaksid olla osa teraapiateenustest, mida organisatsioon pakub, et aidata peredel paraneda.

Koostöö Make-A-Wish Saksamaaga

Make-A-Wish Germany on mittetulundusühing, mis aitab raskelt haigetel lastel vanuses 3-18 aastat täita oma kõige kallimat soovi. Organisatsiooni kirg ja vastutustunne langeb kokku meie väärtustega ning seetõttu soovime neid nende töös toetada.

Meie algatus: koos Make-A-Wishiga soovime panna laste näole naeratuse, kinkides neile füüsilise mälestusena armastusega kujundatud fotoraamatu, mille abil nad saavad oma sooviks valitud elamust meenutada.